من سیاسی نیستم

چگونه است که مسئولیت اجتماعی خود را از سیاسی بودن تشخیص نمی دهیم و با بازی با کلمات دنیای خود را از دیگران جدا می کنیم

ادامه مطلب

بخشی ازمطالبات به حق زنان

یکی از مهمترین اقدامات بعد از رهایی ایران بازگرداندن حقوق واقعی بانوان به ایشان میباشد.                                              

ادامه مطلب

ملتِ شعار

ملتی که هنوز با «مرگ بر سه مفسد»، «زنده باد شاه» و «جاويد شاه» زندگی میکند، نه عافيت میداند و نه عاقبت، نه تاريخ، نه درد مردم.

ادامه مطلب

کودتای محمد مصدق

تاملی بر آنچه می‌توان کودتای محمد مصدق دانست                                                                                                  

ادامه مطلب