Hits: 3956

پس از مدتها تلاش و رایزنی با افراد برجسته سیاسی و وفادار به نظام پادشاهی، تفکر تمرکز گرایی و باور به کار تیمی در پیشبرد اهداف، ما را بر آن داشت تا به تشکیل یک ستاد (سامانه) برخیزیم و ساختار تشکیلاتی خود را متناسب با دوران مبارزه و گذار پایه ریزی نماییم.

هدف اصلی ما ازتشکیل این سامانه در ابتدا گردهمایی، جذب و سازماندهی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در منطقه برای مبارزه با فعالیت های رژیم درمنطقه و پشتیبانی از مبارزات درون مرز بود و در این راه توانستیم با موفقیت به اهداف مورد نظر دست یافته و نیروهای معتقد به نظام پادشاهی و مبارز را گردهم آورده و فعالیت های قابل توجهی را در منطقه شکل دهیم. اما پس از گذشت مدت کوتاهی و تغییرات عمده در سیاستهای جمهوری اسلامی، آمریکا و اروپا، ضروری می نمود تا برای تضعیف بیشتر نظام جمهوری اسلامی، فعالیتهای خود را از منطقه به فرامنطقه ای توسعه داده و نیز با عضویت تعدادی از یاران مان از دیگر نقاط، برآن شدیم تا ضمن تغییر نام از "جنبش ایرانیان مشروطه خواه کانادا "  به  " سامانه پادشاهی خواهان ایران "  نیز تغییراتی در استراتژی مبارزاتی خود بوجود آورده و کار تشکیلاتی را منسجم تر نموده و گسترش دهیم.

سامانه پادشاهی خواهان ایران با جمهوری اسلامی در تقابل کامل بوده و باورمند به حذف کامل نظام به معنای واقعه واژه و بدون تفسیر آن است.

در این راه ما باورمندیم که همکاری نزدیک و استراتژیک با دیگر نیروها، سازمانها و احزاب سیاسی همسو از ضروریات تاریخی برای آزادی کشور می باشد. سامانه پادشاهی خواهان ایران چتریست برای جذب نیروهای طرفدار نظام پادشاهی، سازماندهی و ساماندهی آنان در جهت مبارزه و همکاری با تمامی سازمانها، نهادها، احزاب و شخصیت های سیاسی طرفدار حذف نظام جمهوری اسلامی، باورمند به سکولاریسم  و پایبند به یکپارچگی ملی است.

ما با احترام به اصول تشکیلاتی دیگر سازمانهای سیاسی، ودر چهارچوب حفظ مبانی و باورهای خود با آنها  به همکاری و تقابلی قهرآمیز با رژیم جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.