Hits: 3600

Logo 200px

bename iran

باورمندی پیروان سامانه پادشاهی خواهان ایران

ما بر این باوریم و در این راه هدفمندیم که بهترین نظام حکومتی برای ایران بر اساس زمینه های  تاریخی، شرایط استراتژیک اقلیمی  و تنوع قومی آن، نظام پادشاهی می باشد که در آن قدرت از سوی شهروندان و از طریق انتخابات آزاد به دولت منتخب سپرده می شود و پادشاه در آن نماد آشتی، صلح و برابری در بین ملت است و بر این باور و برای استقرار این نظام نهایت تلاش خود را خواهیم نمود و با تکیه بر این اصل در باور و هدفمند در اجرای 11 اصل زیر تاکید داریم  و در فرایند مبارزات، خود را ملزم و متعهد به اصول یاد شده زیر میدانیم. 

  1. باور و هدفمند در حذف کلیت، تمامیت و موجودیت نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران از راه مسالمت آمیز با تاکید بر حق دفاع از خود.
  2. باور و هدفمند در استقلال، یکپارچگی ملی و حفظ تمامیت ارضی، منابع، منافع و ثروتهای ایران.
  3. باور و احترام به پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران.
  4. باور و هدفمند در جدایی کامل ادیان و ایدئولوژی از تمامی لایه های حکومتی و دولتی
  5. قبول داشتن زبان "فارسی" بعنوان زبان مشترک و دیوان گردان، با احترام به فرهنگ ها گویش های محلی و آزادی در ترویج آنها توسط شهروندان مناطق مختلف در سطح کشور.
  6. هدفمند به استقرار دمکراسی، آزادی های اجتماعی، صنفی و سیاسی و تاکید بر حقوق افراد و برابری فرصتها برای همگان بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل و اسناد وابسته بعنوان ابتدایی ترین حقوق اولیه افراد.
  7. تعیین ساختار حکومتی بر اساس نظام (تشکیلات) دمکراتیک و پارلمانی توسط رأی مستقیم مردم، پس از گذار از جمهوری اسلامی و دادن زمان کافی برای آشنایی مردم با این ساختارها.
  8. باور و هدفمند برای جلوگیری از هرنوع خشونت و کینه توزی و انتقامجویی و ایجاد نوعی امنیت ملی در راستای بازگشت نیروهای نظامی، شبه نظامی و انتظامی به آغوش ملت مگر آنانی که متهم به کشتار , و جنایت باشند.

پاینده ایران

پر افتخار باد ملت بزرگ و تاریخی ایران