همکاری مشترک

از آنجا که نظام جنایتکار حاکم در ایران درتمامی عرصه ها به بن بست رسیده و کشور را با خطر فروپاشی اجتماعی و نابودی کامل مواجه کرده است، تنها راه نجات کشور و ملت، همبستگی و همکاری همه نیروها و کانون های فکری دمکراتیک ایرانی می باشد.

انجام این امرحیاتی، مستلزم باور و پذیرش اصولی است که می تواند مبنای این پیوند را پایه گذاری و زمینه ساز تشکیل پارلمان شهروندان در خارج از کشور را فراهم سازد.

  • یک:    نفی نظام جمهوری اسلامی باورمند و هدفمند در نفی نظام جمهوری اسلامی در کلیت آن و کوشش برای برکنار نمودن آن.
  • دو:     استقرار نظام پارلمانی دمکراتیک باور و تلاش برای استقرار نظام پارلمانی دمکراتیک که با رای مستقیم مردم ایران شکل میگیرد.
  • سه:   تمامیت ارضی حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایرانیان.
  • چهار:  سکولاریسم باورمند به جدایی کامل دین از سیاست و نهادهای دولتی و حکومتی
  • پنج:    یکپارچگی ملی باورمند به تدوین قانون اساسی آینده ایران بوسیله مجلس موسسان بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی. و تضمین آزادی و اختیارات برای استانهای کشور جهت انتخابات آزاد، اجرای طرحها، و برنامه های محلی خود و تطبیق آنها با برنامه های ملی همان استان و ضمانت بر توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از متابع طبیعی ایران و ثروت ملی در سراسر کشور بويژه مناطق محروم.
  • شش: نافرمانی مدنی و نه خشونت باورمند به حذف نظام جمهوری اسلامی از طریق نافرمانی های مدنی، اعتضابات، اعتراضات سراسری با تاکید بر حق دفاع از خود در مقابل حمله و تهاجمات وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم.
  • هفت: لیبرالیسم و تضمین آزادیهای فردی باورمندی به استقرار دمکراسی، آزاديهای اجتماعی و صنفی، تاکید بر حقوق افراد و برابری فرصت ها برای همگان، و ساختار حکومتی بر اساس نظام (تشکیلات) دمکراتیک و پارلمانی توسط رای مستقیم مردم.
  • هشت: برابری و رفع تبعیض دولت مسئول رفاه ملی است و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، طبقاتی، عقیدتی آزادی سکونت درهر مکانی از ايران، برای تأمین برابری حقوقی شهروندان در مسئوليت آن میباشد.

پذیرش هشت اصل بالا، بنیان همبستگی نیروهای خارج وهمیاری با نیروهای مبارز داخل جهت براندازی رژیم خودکامه جمهوری اسلامی بوده. موجبات گرد همائی تمام اپوزیسیون در خارج برای ازماندهی گسترده مبارزات مردمی ر علیه  رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی را بنا می نهد. در این راه می توانیم در کنار یکدیگر باشیم و با تمامی نیروهای ملی و آزادیخواه که به اصول یاد شده باورمند و هدفمند باشند، همکاری نماییم.